Lodiari zabezpečujúci loď
© EU-OSHA/Eric Despujols

Výhody vyplývajúce z dobrej bezpečnosti a ochrany zdravia

Riešenie otázok bezpečnosti a ochrany zdravia by sa nemalo vnímať ako regulačné bremeno, pretože predstavuje aj významné príležitosti. Analyzovali sa v nedávnom Európskom prieskume podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER), ktorý zadala na vypracovanie agentúra EU-OSHA.

K výhodám patria:

Naopak, náklady vyplývajúce zo zlého riadenia a nedostatočného vedenia môžu spôsobiť finančné škody a poškodenie dobrého mena a prispieť k nekvalitnej prevádzke a finančnému výkonu. Spoločnosť DuPont napríklad vypočítala, že každý úraz, ktorý má za následok minimálne jeden deň práceneschopnosti, ju stojí približne 20 000 GBP (asi 22 800 EUR). Reálne finančné náklady sa vypočítali po zohľadnení:

Ďalšie informácie o sekcii venovanej vedeniu na riadiacej úrovni sa nachádzajú na stránke agentúry EU-OSHA.

Zdravé pracoviská. Dobré pre teba. Dobré pre podnik.