Titulná strana letáka kampane Zdravé pracoviská
© EU-OSHA

Informácie o kampani

Kampaň Zdravé pracoviská 2012 – 2013 s názvom Spolupráca pri prevencii rizík má za úlohu podporiť spoluprácu manažérov, zamestnancov a ďalších zúčastnených strán na zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia.

Kampaň koordinujú Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a naši partneri v 27 členských štátoch EÚ a aj v iných krajinách.

Kampaň Zdravé pracoviská 2012 – 2013 je decentralizovaná a je určená na podporu spolupráce vnútroštátnych orgánov, spoločností, organizácií, manažérov, zamestnancov a ich zástupcov, ako aj ďalších zúčastnených strán, v záujme zlepšovania bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

Kampaň sa zameriava na:

V kampani sú nevyhnutné rôzne materiály, ktoré podporujú uskutočňovanie cieľov. Patria k nim správy, praktické usmernenia, letáky, plagáty a DVD. Okrem toho budeme spolupracovať s partnermi a národnými koordinačnými strediskami v oblasti propagácie Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pomáhať organizovať školenia, konferencie a výstavy.

Zdravé pracoviská. Dobré pre teba. Dobré pre podnik.