Wizualna prezentacja narzędzi praktycznych
© EU-OSHA/Jim Holmes

Narzędzia praktyczne

Kwestie zdrowia i bezpieczeństwa powinny stanowić centralny element codziennego procesu zarządzania organizacją, zarówno dużą, jak i małą. Brak zarządzania kwestiami bezpieczeństwa i zdrowia to brak efektywnego zarządzania organizacją jako całością.

Kierownictwo – na wszystkich szczeblach organizacji – musi być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa. Dotyczy to w szczególności małych i średnich organizacji, które często zatrudniają mniejszą liczbę specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. W ostatnich latach stało się to łatwiejsze wraz pojawieniem się szeregu ogólnie dostępnych programów i narzędzi on-line, zestawów narzędzi i innych zasobów.

Zalecamy wykorzystanie poniższych narzędzi, które pomogą w rozwiązaniu kwestii przywództwa w zakresie BHP oraz udziału pracowników. Celem wielu z wymienionych narzędzi i zasobów jest bezpośrednie rozwinięcie przywództwa w zakresie BHP lub pomoc w rozwijaniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy oraz kultury pracy.

Line Manager Competency Indicator Tool

Pomaga kadrze kierowniczej ocenić, czy w danej organizacji występują obecnie zachowania, które można określić jako skutecznie zapobiegające stresowi w pracy i zmniejszające ten stres; jego celem jest pomoc kadrze kierowniczej w zastanowieniu się nad swoim zachowaniem i stylem zarządzania (zaprojektowane przez brytyjski organ ds. bezpieczeństwa i zdrowia HSE we współpracy z Chartered Institute of Personnel and Development oraz Investors in People.)

Psychosocial Risk Management – Vocational Education and Training (PRIMAeT)

Koncentruje się na opracowaniu programu szkoleń na rzecz promowania zarządzania ryzykiem psychospołecznym w miejscu pracy realizowanego za pomocą wirtualnego środowiska nauczania.

Workplace Strategies for Mental Health: Leadership and Management

Wyjątkowa strona internetowa poświęcona pomocy wszystkim pracodawcom kanadyjskim, którzy chcą zająć się kwestiami zdrowia psychicznego w miejscu pracy.

Managing Emotions

Może pomóc kadrze kierowniczej w zbadaniu, a następnie rozwinięciu swojej inteligencji emocjonalnej. Menadżerowie i kierownicy na wszystkich szczeblach, którzy stosują to narzędzie, mogą poprawić zdolność efektywnego rozumienia negatywnych emocji innych osób w miejscu pracy i skutecznego zarządzania nimi.

Safety and Health Leadership Quiz

Quiz mający na celu ogólne przedstawienie tego, w jakim stopniu zagadnienia zdrowia i bezpieczeństwa dotyczą miejsca pracy (opracowany przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych, stanowi część narzędzia internetowego Safety and Management Systems).

Absence Management Toolkit (brytyjski HSE)

Zestaw narzędzi do zarządzania nieobecnością w miejscu pracy. Jest skierowany do kierowników liniowych pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach, ale jest również odpowiedni dla większych organizacji (opracowany przez brytyjski HSE oraz Chartered Institute of Personnel Development).

Leadership and Worker Engagement Toolkit (brytyjski HSE)

Opracowany przez forum sektora budownictwa Leadership and Worker Engagement Forum, aby pomóc wykonawcom i kierownikom zapoznać się z możliwościami wprowadzenia udoskonaleń w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w ich przedsiębiorstwach (przez HSE).

Narzędzia do oceny kultury bezpieczeństwa

Score Your Safety Culture Checklist - Checklist for Assessing Institutional Resilience (CAIR)

Szybka lista kontrolna składająca się z 20 stwierdzeń dotyczących cech organizacyjnych, nad którymi respondenci mają się zastanowić, np. „Kadra kierownicza wyższego szczebla jest rzeczywiście zaangażowana w bezpieczeństwo lotnicze i zapewnia odpowiednie środki na ten cel

The Understanding Your Culture Checklist (część zestawu narzędzi Hearts & Minds Toolkit)

Ma na celu pomóc organizacjom w osiągnięciu światowej klasy wyników w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska poprzez działania inne niż tylko mechaniczne stosowanie systemu zarządzania: wymaga zaangażowania wszystkich pracowników organizacji, od najwyższego do najniższego szczebla, w proces zmian. Proces zmian jest opisany w pięciu etapach „drabiny kultury zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska” (Culture Step Ladder) opracowanej przez HSE.

The Safety Climate Assessment Toolkit

Narzędzie „bezpłatne w miejscu użytkowania” zaprojektowane, aby pomóc organizacjom w pomiarze kultury bezpieczeństwa przy użyciu połączenia metod ilościowych i jakościowych.

Nordic Occupational Safety Climate Questionnaire (NOSACQ)

Narzędzie to bazuje na teorii klimatu organizacyjnego i bezpieczeństwa, teorii psychologicznej, poprzednich badaniach empirycznych oraz empirycznych wynikach uzyskanych dzięki międzynarodowym badaniom i procesowi ciągłego rozwoju. Pilotażowa wersja NOSACQ-50 została przetestowana w różnych branżach we wszystkich krajach nordyckich i jej wyniki potwierdzają wiarygodność i trafność kwestionariusza.

Dowiedz się więcej:

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy.